top of page

Algemene voorwaarden

1. Opdracht en betaling 

1.1. De opdrachtgever heeft de opdrachtnemer opdracht verstrekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, om vanuit de praktijk of op afstand enquêtes te versturen naar patiënten.De specificaties van uw Budget (€ ABONNEMENT,- excl. 21% BTW) Beetr pakket:

  • Vast tarief van € ABONNEMENT per maand exclusief BTW

  • (X aantal) enquêtes pakket per maand per praktijk voor Patiëntervaringsonderzoek.

  • Gepersonaliseerd naar uw huisstijl

  • Per kwartaal een rapportage van de behaalde resultaten op de zorgplatforms via ons platform.

  • In compliance met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG)

  • Online zorgplatforms profielen beoordeeld voor maximale zicht- en vindbaarheid.

  • Suggesties voor Google Search Engine Optimalisatie.

  • Bovengenoemde bedragen zijn per maand, exclusief de eenmalige installatiekosten van één maand bedrag per praktijk en de BTW.

  • KRT PE - door te reflecteren op minimaal 50 beoordelingen is het mogelijk om 12 KRT punten te verdienen als tandarts.​

1.2. De opdrachtnemer heeft de in het eerste lid bedoelde opdracht aanvaard op basis van de voorwaarden zoals neergelegd in deze overeenkomst.

1.3. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer een bedrag te betalen, hierna nader aangeduid met "Totale Abonnementsprijs Praktijk(en)", zijnde:  € X per maand exclusief BTW.

1.4. Het hiervoor genoemde bedrag wordt geïncasseerd op een door de opdrachtnemer aangewezen rekening. De doorlopende incasso machtiging wordt ingevuld en geactiveerd door opdrachtnemer na het tekenen van deze overeenkomst. Dit met het rekeningnummer (IBAN) verkregen op pagina één (1) van deze overeenkomst. Als er meerdere praktijken zijn, dan kunnen er losse machtigingen per praktijk worden afgegeven.

2. Levering opdracht

2.1. De opdrachtnemer zal de opdracht verrichten conform de in deze overeenkomst neergelegde specificaties.

2.2. De startdatum en levering van opdracht geschiedt op de datum dat deze overeenkomst wordt getekend.

2.3. Ingeval de levering niet tijdig of niet behoorlijk geschiedt, heeft opdrachtgever de keuze de overeenkomst te ontbinden dan wel er aanspraak op te maken dat de overeenkomst alsnog terstond door opdrachtnemer wordt nagekomen, een en ander onverminderd de rechten van opdrachtgever op terugbetaling van opdrachtnemer wegens niet tijdige levering.

2.4. Bij gebrek aan voldoening van zijn betalingsplicht is opdrachtgever met ingang van de dag na genoemde betalingsdatum een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente als bedoeld en met inachtneming van art. 6:119 BW.

3. De verplichtingen van de opdrachtnemer en opdrachtgever

3.1. De opdrachtnemer verplicht zich om eens per kwartaal het in artikel 1 bedoelde werk of de vorderingen daarin aan de opdrachtgever te doen toekomen.

3.2. De opdrachtgever verplicht zich tot het aanleveren van materiaal (data) voor het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer, dan wel het opgeven van richtlijnen voor het door opdrachtnemer zelfstandig verzamelen van data.

3.3. Indien de opdrachtgever niet aan de in lid 2 genoemde verplichting voldoet waardoor opdrachtnemer niet binnen de in artikel 1 genoemde termijn het werk kan uitvoeren, komt aanspraak door opdrachtgever op het te verrichten werk of vergoedingen voor betreffende periode te vervallen tenzij anders overeengekomen.

3.4. De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de afgesproken opdracht geheel zelfstandig.

3.5. Het staat de opdrachtnemer vrij om binnen de grenzen van deze overeenkomst de opdracht uit te voeren en het afgesproken resultaat te verwezenlijken.

4. Uitvoering opdracht door één of meerdere

4.1. Het is de opdrachtnemer toegestaan de opdracht geheel of gedeeltelijk door één of meer anderen te laten uitvoeren, mits zij in dienst zijn of een contract hebben met de opdrachtnemer.

4.2. De opdrachtgever kan slechts toestemming voor het doen verrichten van werkzaamheden door derden onthouden, indien de door de opdrachtnemer voorgestelde anderen niet aan de volgende door opdrachtgever bepaalde objectieve criteria voldoen.

4.3. Ook als het werk met toestemming van de opdrachtgever door anderen wordt verricht, blijft de opdrachtnemer volledig aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor het overeengekomen resultaat, alsof hij de betreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.

5. Overmacht

5.1. In geval van overmacht wordt de nakoming door opdrachtnemer en/ of opdrachtgever van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden gedaan.

5.2. Onder overmacht inzake deze overeenkomst, wordt tevens verstaan het niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens opdrachtnemer of opdrachtgever op zich heeft genomen. Bijvoorbeeld een (online) dienst (zorgplatform, mailserver, (tandheelkundig) softwarepakket) stopt met dienstverlening of gaat failliet.

5.3. Indien de overmachtsituatie langer aanhoudt dan 90 dagen, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen.

6. Faillissement

6.1. Indien een der partijen van de onderhavige overeenkomst in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of wordt ontbonden of geliquideerd, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de opdracht die zij leveren en afgeven, beantwoordt aan deze overeenkomst en daarmee voldoet aan de wettelijke conformiteitseisen.

7.2. Opdrachtgever staat er voor in dat de zij de opdracht mogelijk maken voor de opdrachtnemer, beantwoordt aan deze overeenkomst en daarmee voldoet aan de wettelijke conformiteitseisen.

7.3. De opdrachtnemer is te allen tijde niet aansprakelijk voor de beoordelingen (reviews), dan wel de resultaten hieruit voorgekomen van de opdrachtgever. De opdrachtnemer neemt hier uitsluitend een faciliterende rol in.

8. Geheimhouding & Privacy

8.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer verbinden zich om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens of personen van de wederpartij waarvan zij zich bij uitoefening van deze overeenkomst bedienen. Hieronder vallen ook, indien toepasbaar, speciale abonnement tarieven en kortingen die zijn afgesproken in deze overeenkomst.

8.2. Alle gegevens die worden verzameld worden vastgelegd en zorgvuldig (veilig) beheerd door de opdrachtnemer. Dit gebeurt in compliance met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD (General Data Protection Regulation), in Nederland dan wel AVG genoemd.

8.3. De opdrachtnemer garandeert vertrouwelijk en discreet om te gaan met de persoonlijke gegevens van opdrachtgever. Dit betekent dat gegevens alleen gedeeld worden met partijen die de opdrachtnemer in staat stelt de in artikel 1 benoemde opdracht uit te voeren.

8.4. De opdrachtnemer bewaart de gegevens voor onbepaalde tijd. Dit om ten alle tijden de integriteit te kunnen bewijzen van het door de opdracht gerealiseerde resultaten. De opdrachtgever houdt het recht om op verzoek de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

8.5. Data en persoonsgegevens van patiënten opgeslagen in het praktijkmanagement (tandheelkundig of anderszins) softwarepakket van de praktijk blijven in de praktijk en worden door opdrachtnemer niet gekopieerd of meegenomen, tenzij dit anders is overeengekomen met de opdrachtgever en er een verwerkersovereenkomst is getekend.

9. Duur overeenkomst

9.1. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 kalenderjaar en wordt elk jaar automatisch verlengd met 1 kalenderjaar, ingaande op de dag overeengekomen in artikel 2 van deze overeenkomst.

9.2. Ieder der partijen kan deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen tegen de laatste maand van de bepaalde periode (overeengekomen in artikel 2) in het kalenderjaar, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. Hiertoe dient uiterlijk vier weken voor het einde van het bepaalde kalenderjaar de wederpartij bij aangetekend schrijven of via de e-mail over de beëindiging in kennis te worden gesteld.

9.3. Als de opdrachtgever op grond van het tweede lid de overeenkomst beëindigt, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer betaling verschuldigd tot het einde van het lopende jaar, voor zover deze nog niet eerder door de opdrachtgever zijn betaald. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op restitutie van resterende maandbedragen indien opzegging voor het einde van een lopende jaar plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen.

9.4. Als de situatie bedoeld in het derde lid zich voordoet, is de opdrachtnemer verplicht het gedeeltelijk voltooide werk aan de opdrachtgever te leveren.

9.5. Als de opdrachtnemer op grond van het eerste lid de overeenkomst beëindigt, dient hij het werk, voor zover dat is gevorderd, aan de opdrachtgever af te dragen. Hij verplicht zich daarbij de opdracht zodanig over te dragen, dat het werk door een ander kan worden voortgezet. Indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht, is de opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever behulpzaam te zijn bij de overdracht van de opdracht aan een ander. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing als de opdrachtnemer de overeenkomst beëindigt wegens grove nalatigheid of wanprestatie van de opdrachtgever. Hieronder is in elk geval te verstaan het niet binnen een redelijke termijn betalen van de facturen van de opdrachtnemer door de opdrachtgever.

10. Slotbepaling

10.1. Door deze overeenkomst te tekenen gaat opdrachtgever akkoord dat opdrachtnemer het bedrag in Artikel 1 Lid 3, door middel van een SEPA Automatische Incasso, zal incasseren door de door opdrachtgever opgegeven rekening, te weten ‘REKENINGNUMMER’

10.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Beetr

Mozartlaan 25, 1217 CM, Hilversum

E-Mail: support@beetr.nl

Telefoon: 316 - 83 10 36 56

bottom of page